Resilienssi ja tulevaisuususko RETU -hankkeessa (2018-2020) keskitytään tunnistamaan, mitkä tekijät haittaavat opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiota suunnitella jatko-opintojaan ja työuraansa. Lisäksi tarkoituksena on auttaa opettajia ja ohjaajia sekä opiskeluhuollon henkilöstöä puuttumaan ajoissa opintojen etenemistä hidastaviin elementteihin. Psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn tai toimijuuteen liittyvät ongelmat jäävät helposti piiloon, ellei opettajalla tai ohjaajalla ole keinoja tunnistaa niitä.

TOTEEMI-hankkeen tutkimuksessa kehitettiin kyselylomake, jonka avulla kartoitettiin opiskelijoiden hyvinvointia ja tulevaisuususkoa sekä toimijuutta, urasuunnittelu- ja työllistymistaitoja. Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeessa (RETU) on rakennettu digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR, jossa hyödynntetään TOTEEMI-hankkeessa käytettyjä kysymyksiä.

Digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen avulla opiskelijoiden tilannetta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Se antaa tuloksena analyysin, joka kuvaa opiskelijan tilannetta opiskelukyvyn, toimijuuden ja toimintakyvyn sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintaa sekä opetus-, ohjaus- ja muun henkilöstön valmiuksia ja osaamista siten, että varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen keinoin varmistetaan, että opiskelija saa oikea-aikaista ja kohdennettua tukea. Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintamalleja. Tavoitteeseen haetaan ratkaisua vahvistamalla oppilaitosten henkilöstön ja yhteistyötahojen osaamista ja yhteistyön muotoja.

Lopullinen tavoite on, että opiskelijoiden opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu mahdollisimman jouhevasti.


Hankkeen osatavoitteet:
* Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevät opettajat, ohjaajat ja muu henkilöstö tunnistavat varhaisessa vaiheessa opiskelijan opiskelua haittaavia tekijöitä sekä pystyvät arvioimaan ja kohdentamaan tuen tarpeen oikein.
* Ammatillisissa ja muiden kouluasteiden oppilaitoksissa on jatkossa käytössään palvelu- ja tuen tarpeen arviointiväline, jota on mahdollista hyödyntää myös toiminnan vaikuttavuuden arviointivälineenä.
* Kaikilla opiskelijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet saada ohjausta ja tukea tarpeensa mukaan siten, että heidän siirtymisensä työelämään tai jatko-opintoihin toteutuu opintojen jälkeen mahdollisimman sujuvasti.
* Ammatillisissa oppilaitoksissa on käytössä toimintamalleja, menetelmiä ja työkaluja, jotka on levitetty osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria ja arkea. Toimintamallit on kehitetty moniammatillisena yhteistyönä ja ovat siten
linkitettävissä osaksi alueellista nuorten hyvinvointiohjelmaa.
* Ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaaminen on lisääntynyt siten, että he tunnistavat opiskelijan tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltaisesti. Opettajat ja muu henkilöstö osaavat toimia tilanteissa, joissa opiskelijalla on opiskelukykyyn ja oppimiseen tai yleiseen toimintakykyyn liittyviä ongelmia. He ovat tietoisia, mitä toimijuudella tarkoitetaan ja miten sen puuttuminen näyttäytyy opiskelijan elämässä. Heillä on valmiudet, osaamista ja työkaluja suunnitella ja tarjota opiskelijan tarvitsemaa tukea sekä yksilöllisinä palveluina että yleisesti opetuksessa ja
ohjauksessa (opetus- ja ohjausmenetelmien parantuminen).
* Ammatillisissa oppilaitoksissa on kehitetty joustavia tapoja suoriutua opinnoista siten, että opiskelijan yksilöllinen tilanne ja erityisen tuen tarpeet on otettu huomioon ja esteettömyys oppimisprosessin aikana on varmistettu.
* Opiskelijoiden osaamisen kehittämissuunnitelmat laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa ja pohditaan samalla, minkälaisia tavoitteita hän haluaa asettaa opinnoilleen ja työuralleen. Oppimisprosessiin on sisällytetty läpäisevänä teemana urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen kehittyminen. Oppilaitoksessa on kehitetty toimintamallit, joiden avulla varmistetaan edellä mainittujen taitojen harjoittelu ja urasuunnittelun pohdinta opintojen aikana. Näitä toimintamalleja on kehitetty yhdessä työelämän kanssa.

Hankekonsortioon ja työpaketteihin voit tutustua tarkemmin Konsortio-sivulla.