Kuvaus

OSAO tekee yhteistyötä Hyrian ja OAMKin kanssa työpaketissa, jossa teemana on opiskelijoiden työllistymistaidot. Siinä keskitytään tunnistamaan RETU-palvelutarpeen arviointivälineen avulla opiskelijoiden työllistymistaidoissa esiintyviä puutteita. Tunnistamalla urasuunnittelun ja työllistymisen taitojen puutteet, on mahdollista kehittää ohjauksellisia keinoja tukemaan urasuunnittelutaitojen kehittymistä ammatillisessa koulutuksessa.

Tavoitteet

Erityisesti nuorten työttömyys on suurta Oulun seudulla ja Pohjois-Suomessa. Kehitettävillä työkaluilla ja menetelmillä tuetaan opintojen läpäisyä ja työllistymistä vapaille työmarkkinoille.

Toteutus

Osahankkeessa selvitetään palvelutarpeen arviointivälineen avulla, mitkä tekijät nousevat työllistymisen taidoissa esiin. Sen perusteella tunnistetaan urasuunnittelun ja työllistymisen taitojen puutteeseen vaikuttavat tekijät. Asiantuntijayhteistyönä selvitetään parhaimmat toimintatavat ja ohjaukselliset keinot tunnistettuihin tekijöihin vaikuttamiseen. Otetaan huomioon digitaalisten urataitojen vahvistamisen näkökulma ja se, miten erityistä tukea tarvitsevien ohjattavien toimijuutta voidaan vahvistaa. Kehittämistyössä kiinnitetään huomiota HOKS-prosessin keskeiseen aseman. Tällöin myös työelämän ja työpaikkaohjaajien näkökulma on kehittämistyössä vahvasti läsnä.

Eteneminen

Talvella 2018-2019 on osallistuttu arviointivälineen kehittämiseen yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa. Keväällä 2019 aloitettiin ohjauksellisten työmenetelmien testaus ja arviointivälineen pilotointi koulutusyksiköissä. Opinto-ohjaajien, opettajien ja muun henkilöstön kouluttaminen alkaa kesällä 2020.

Tulokset

Tuloksena syntyy uutta tietoa opiskelijoiden tuen tarpeen ja urasuunnittelun osaamiseen sekä työllistymistaitoihin liittyvistä haasteista sekä uusia ohjauksen toimintamalleja ja työkaluja opintojen edistämiseen ja koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseen sekä työllistymiseen. Pilotoimalla työkaluja voidaan kokeilla niiden käytännön toimivuutta. Välillisenä tuloksena opiskelijoiden keskeyttämiset vähenevät. OSAO osallistuu kehittämistyön tulosten levittämiseen ja hanketyön vaikuttavuuden arviointiin.

Yhteyshenkilöt

Paula Pisano
Asiantuntija
044 703 7781
paula.pisano@osao.fi

Virpi Jääskö
Projektikoordinaattori
050 317 4882
virpi.jaasko@osao.fi