Kuvaus

Laurea toimii hankkeen koordinaattorina (työpaketti 0). Tehtävänä on huolehtia, että hankkeen tavoitteet saavutetaan sekä tukea osatoteuttajia kehittämis- ja hanketyössä. Laurea huolehtii hankkeen koulutuksiin ja levittämiseen liittyvästä markkinoinnista ja viestinnästä, ja valmistelee kriteerit, joiden perustella koko hankkeen toimintaa ja vaikuttavuutta arvioidaan.

Laurea vastaa hankkeen seminaarien järjestämisestä huhtikuussa 2019 ja marraskuussa 2020, ja huolehtii hankkeen dokumentoinnin toteuttamisesta ja raportoinnista rahoittajalle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintaa sekä opetus-, ohjaus- ja muun henkilöstön valmiuksia ja osaamista siten, että varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen keinoin varmistetaan opiskelijoiden opintojen sujuminen ja siirtymien onnistuminen jatko-opintoihin tai työelämään.

Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeen tarkoituksena kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintamalleja uuden lainsäädännön mukanaan tuomassa tilanteessa. Tavoitteeseen haetaan ratkaisua vahvistamalla oppilaitosten henkilöstön ja yhteistyötahojen osaamista ja yhteistyön muotoja. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, joka auttaa tunnistamaan opiskelijoiden opintoja haittaavia tekijöitä varhaisessa vaiheessa. Tätä arviointivälinettä on mahdollista hyödyntää käytössä olevien ja kehitettyjen toimintamallien vaikuttavuuden arvioinnissa.

Toteutus

Laurea vastaa työpaketin 1: Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline ja palvelujen vaikuttavuus toteuttamisesta.

Työpaketin tarkoituksena on jalostaa TOTEEMI-hankkeessa kehitetystä kriteeristöstä digitaalinen palvelutarpeen arvioinnin työväline. TOTEEMI-hankkeessa opiskelijan tilannetta tutkittiin opiskelu- ja toimintakyvyn, toimijuuden sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen viitekehyksessä. Tämä tekee palvelutarpeen arviointimittarista laaja-alaisesti yksilön tilannetta tarkastelevan menetelmän.

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline auttaa opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuoltohenkilöstöä tunnistamaan opiskelijan avun ja tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Digitaalista palvelutarpeen arviointivälinettä voidaan hyödyntää oppilaitoksessa tuki- ja ohjauspalvelujen vaikuttavuuden arvioinnin välineenä. Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline käännetään englanniksi, ruotsiksi ja selkokielelle.

Eteneminen

Hankkeen alkuvaihe syksy 2018 ja kevät 2019:

Laurea koordinaattorina keskittyy hankekonsortion työskentelyn käynnistymiseen sekä viestintämateriaalien ja kotisivujen suunnitteluun ja tuottamiseen. Laurea vastaa digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen hankinnasta: kilpailutus ja hankintapäätös sekä yhteistyö toimittajan kanssa tapahtuvat keväällä 2019. Hankekonsortion jäsenten pilotointiin valmistautumisen osalta Laurea huolehtii koulutuksesta toukokuussa 2019.

Lukuvuosi 2019–2020:

Digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen pilotointi. Laurea tekee yhteistyötä Etelä-Suomessa sijaitsevien yhteistyökumppaneiden (Keuda, Luksia, Omnia) kanssa.

Tulokset

  • Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline.
  • Käsikirja palvelutarpeen arviointivälineen käyttöä varten (verkkoversio).
  • Ammatillisissa oppilaitoksissa kehitetyt toimintamallit, jotka takaavat varhaisen puuttumisen havaittuihin ongelmatilanteisiin.
  • Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline on levinnyt hankekonsortiota laajemmin käyttöön ensisijaisesti ammatillisissa, mutta myös muissa oppilaitoksissa.

Yhteyshenkilöt

Helena Kasurinen
Projektipäällikkö
0406453070
helena.kasurinen@laurea.fi

Mika Launikari
Projektiasiantuntija
0503442976
mika.launikari@laurea.fi

Saara Gröhn
Suunnittelija
0406684891
saara.grohn@laurea.fi

Riina Kärki
Hankehallinto
0406877890
riina.karki@laurea.fi