Kuvaus

Opintojen aikana opiskelijan elämäntilanteessa voi tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat opiskelijan opinnoissa etenemiseen ja opiskelukykyyn. Varhaisessa vaiheessa tunnistettu tuen tarve ja ennakoiva varhainen tuki varmistavat etenemisen opinnoissa sekä sujuvan siirtymisen työelämään / jatko-opintoihin.

Tavoitteet

Kareliassa keskitytään hankkeen aikana hyvien käytäntöjen jakamiseen oppilaitosten välillä. Erityisen tärkeänä tavoitteena nähdään, että osahankkeessa mukana olevien molempien oppilaitosten (KareliaAMK ja Riveria) henkilöstön osaaminen ennakoivan hyvinvoinnin teeman tunnistamisessa ja uusien työkalujen kehittämisessä ja käyttöönotossa syvenee ja kehittyy. Tavoitteena on, että opiskelijoiden opinnot etenevät ja siirtyminen jatko-opintoihin/työelämään on sujuva.

Toteutus

Osahankkeessa osallistutaan palvelutarpeen arviointivälineen kehittämistyöhön ja toteutetaan hankkeessa sovitut tiedonkeruut Riverian opiskelijoilta. Arviointiväline perustuu Laurea ammattikorkeakoulun TOTEEMI-malliin, jota kehitetään edelleen hankkeessa. Kartoitetaan jo olemassa olevat hyvät käytänteet ja osaamista mm. uusien työkalujen kehittämisessä ja käyttöönotossa jaetaan oppilaitosten toimijoiden kesken, erityisesti nivelvaiheessa siirryttäessä 2.asteelta korkea-asteelle. Henkilöstön osaamista vahvistetaan ennakoivan tuen tarpeen tunnistamiseksi.

Eteneminen

Osahankkeen toteutus käynnistyy olemassa olevien hyvien käytänteiden kartoittamisella keväällä 2019. Syksyllä 2019 testataan Riveria- ammattiopistossa ennakoivaa hyvinvointia tukevaa mallia, jolla tuetaan yksilön toimintakykyä, toimijuutta sekä elämänhallintaa. Vuonna 2020 jatketaan arviointivälineen pilotointia ja luodaan yhteiset toimintatavat ja käytänteet nivelvaiheeseen siirryttäessä ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteelle.

Tulokset

Tuloksena syntyy ennakoiva opiskelijoiden hyvinvoinnin toimintamalli, joka on mahdollista siirtää muille kouluasteille. Hankkeessa pilotoitu palvelutarpeen arviointiväline otetaan käyttöön.

Yhteyshenkilöt

Mervi Kurula
Projektiasiantuntija
050 523 4271
mervi.kurula@karelia.fi