Yhressä Tampereella – hankkeet kohtaavat

Kirjoittajat: Hanne Mäki-Hakola ja Ari Jussila, TAMK

RETU-hankkeen aikana Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) on toiminut TAMKin kumppanina CREAR-palvelutarpeen arviointivälineen pilotoinnissa (CREAR-mittari). Koska Tredulla ei ole RETU-hankkeessa omaa budjettia, lähtökohta yhteistyölle on täytynyt löytää muuta kautta kuin yhteistä rahaa jakamalla. Kaiken toiminnan ydin on ollut tavoitteiden yhteensovittaminen. Se alkoi yksinkertaisesti kysymyksestä: mitä teillä on meneillään, mistä teidän tavoitteenne koostuvat?

RETU-hankkeen näkökulmasta on ollut olennaista, että Tredusta löytyi vastinpariksi Ohjauksen kehittäminen -hanke, jonka yhtenä kehittämistavoitteena on ollut varhaisen tuen toimintamallin luominen. Yhteisten neuvottelujen alkuvaiheesta lähtien havaittiin, että kehittämistoimia tehdään molemmissa hankkeissa samalta arvopohjalta. Pohjimmaisena ajatuksena on ollut opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen sekä keskeyttämisten ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisy. Lisäksi molemmissa hankkeissa on ollut keskeisenä tavoitteena opettajien osaamisen lisääminen opiskelijoiden ohjaamisessa ja tukemisessa. Näihin lähtökohtiin peilaten hankeyhteistyössä on koko ajan ollut olo samaan maaliin pelaamisesta.

Kuva 1. Hanketoimijat Tredun Ohjauksen kehittäminen -hanke: Anne Haapalehto ja Minna Arvonen, 6 Aika Duunipolku -hanke Lilli Tolvila, RETU-hanke: Ari Jussila ja Hanne Mäki-Hakola

Arviointivälinettä tarjottiin, ohjauksen kehys saatiin

Yhteisen tavoitteen ja maalin täsmentämisen lisäksi yhteistyössä on korostunut joustavuus. Me TAMKin toimijat RETU-hankkeessa lähdimme yhteistyöhön väline edellä. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, minkälaisia ohjauksen ja tuen tarpeita CREAR-mittari ammatillisella toisella asteella tuo esiin. Välinettä kokeiltiin ja arviointiin yhteistyön aikana osana ammatillisen koulutuksen HOKS-prosessia.

Ennen varsinaista pilotointia Ohjauksen kehittäminen -hankkeessa tartuttiin kuitenkin arviointivälineen jäsentelyyn. Lopputuloksena on ollut se, että CREAR-mittarin visualisointi on kiteyttänyt ohjauksen osa-alueet varhaisen tuen toimintamallin pohjaksi. Näin ollen Tredussa on saatu laajennettua sekä OMA-opettajan että opiskelijan käsitystä siitä, minkälaiset opiskeluun liittyvät tekijät koulussa voi ottaa puheeksi.

CREAR -mittari on yksi väline puheeksi ottamisen tukena, ja pilotoinnin tueksi järjestetyn koulutuksen myötä esille nousi muitakin toimivia malleja. Yksittäistä välinettä keskeisempää on ollut kuitenkin yhteisen ohjauskäsityksen muodostaminen ja muodostuminen. Juuri tässä on otettu yhteisiä askeleita eteenpäin hankeyhteistyön merkeissä. Saadut kokemukset ovat arvokkaita ja niitä hyödynnetään RETU-hankkeessa edelleen, kun CREAR-mittaria soveltaville opettajille ja ohjausalan toimijoille laaditaan koulutuskokonaisuus ohjauksellisen HOKS-prosessin tueksi.

Ohjauksen kehyksenä CREAR-mittarin mallia on Tredussa hyödynnetty myös siten, että varhaisen tuen toimintamallia luotaessa eri osa-alueiden alle on jäsennelty OMA-opettajan ja opiskelijan tukena olevat oppilaitoksen sisäiset toimintaympäristöt ja toimijat. Selkeä havainto tuolloin on ollut urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen osalta verkostojen niukkuus ja tarve eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiselle. OMA-opettajan kannalta tämä tarkoittaa myös tarvetta selkeyttää ja täsmentää sitä mitä opiskelijan urasuunnittelutaitojen kehittäminen osana HOKS-prosessia on ja mitä on toiminta osana erilaisia palveluverkostoja niin, että opiskelija pysyy elämässä ei vain opiskelussa mukana.

Kuva 2. Ohjauksen kehys – verkostot varhaisen tuen toimintamallissa

Kaiken kaikkiaan hankeyhteistyö on tuottanut sellaisia syötteitä, joihin kaikkiin ei meneillään olevilla hankkeilla voida vastata. Saavutetun luottamuksen ja toimivan yhteistyön jälkeen tästä on hyvä ponnistaa kohti nyt näkyvissä olevaa maalia sekä uusia hankeseikkailuja. Tampereella ennakkoluulottomaan yhteiseen kehittämiseen on totuttu, vaikkei nyt ollakaan louhimassa tietä kosken ali, rakentamassa jäähallia junaradan päälle tai tuomassa ratikkakiskoja kaupunkiin. Tästä viisasten kerhosta kuullaan vielä!

TAMKin ja Tredun välisestä yhteistyöstä ohjauksen kehittämisen maailmassa voit kuunnella tarkemmin myös Tredun Varhainen tuki -podcasteista:

Ohjaus on yhteistyötä (osa 3)

Hankeverkostojen yhteistyö (osa 4)