Kuvaus

Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos, jolla on kaksi perustehtävää. Ammattiopisto Spesia tarjoaa koulutusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ja toimii lisäksi ohjaus- tuki- ja kehittämistehtävänsä kautta ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijaroolissa muille erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa toimiville tahoille. Tässä hankkeessa Ammattiopisto Spesia toimii työpaketti 3:n koordinoijana ja yhteistyökumppanina muissa työpaketeissa. Hankeverkoston toimijoiden kanssa kartoitetaan ja arvioidaan opiskelukykyyn liittyviä haasteita ja pilotoidaan opiskelijoille tehdyssä opiskelukykykartoituksessa esiin tulleiden tarpeiden pohjalta tukitoimia ja toimintamalleja hankkeen kohderyhmän opiskelijoille.

Tavoitteet

Ammatillisessa koulutuksessa olevien tai niihin hakeutuvien opiskelijoiden opiskelukyvyn, oppimisen, osaamisen hankkimisen ja opinnoissa pysymisen tukeminen. Hankkeiden toimilla pyritään ennaltaehkäisemään opintojen keskeyttämistä ja pitkittymistä sekä tukemaan siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään.

Toteutus

Osahankkeessa kootaan, kehitetään opetus- ja ohjausmenetelmiä opiskelukyvyn parantamiseksi; pilotoidaan toimintakyvyn arviointityökalua, järjestetään koulutuksia ja työpajoja ammatillisten oppilaitosten, nivelvaihetoimijoiden ja työpaikkojen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Tuotteistetaan ja tuotetaan työpaketissa kehitetyt ja pilotoidut toimintamallit, arviointi-, opetus- ja ohjausmenetelmät sekä koulutus- ja työpajamateriaalit levitettävään muotoon.

Eteneminen

Keväällä 2019 Ammattiopisto Spesia tuottaa toimintakyvyn arviointityökalun selkokielisen version ja testaa sitä oman oppilaitoksen eritystä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa. Syksyllä 2019 ammattiopisto Spesia toimii erityisopetuksen asiantuntijana arviointityökyvyn käyttöön otossa hankeverkoston yhteistyökumppaneiden oppilaitoksissa opetus- ja ohjaushenkilöstön tukena. Hankkeen loppuvaiheessa toimintamallit tuotteistetaan ja niitä levitetään käytettäväksi erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa toimiville oppilaitoksille ja muille tahoille.

Tulokset

Työpaketin toimintamallien, työkalujen ja menetelmien sekä koulutusten ja työpajojen kouluttaja- ja osallistujamateriaalien tuotteistaminen ja tuottaminen. Tuotteistamisessa huomioidaan hankkeen kohderyhmät: opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työelämän ohjaushenkilöstö, joiden tarpeisiin tuotokset laaditaan. Opiskelijoille tuotettavissa materiaaleissa, palveluissa ja tuotoksissa huomioidaan saavutettavuus ja esteettömyys. Tarjotaan erityisopetuksen asiantuntijana koulutusta hankeverkoston toimijoille toimintakyvyn arviointityökalun pilotoinnista, käytöstä ja opiskelijoille annettavista tukitoimista.

Yhteyshenkilöt

Eija Männistö
Projektivastaava
0447650572
eija.mannisto@spesia.fi