Kuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on päävastuullinen toimija työpaketissa 5. työllistymistaitojen osalta. Työpaketissa keskitytään tunnistamaan ammatillisten opiskelijoiden työllistymistaidoissa olevia puutteita, joiden vuoksi yksilön voi olla vaikea suunnitella siirtymistä jatko-opintoihin tai työelämään.

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää ohjauksellisia menetelmiä, joiden avulla opiskelijoiden työllistymistaitoja voidaan vahvistaa. Tarkoituksena on löytää keinoja, joilla voidaan vaikuttaa siihen, että opiskelijoiden tulevaisuususko ja toiveikkuus elämässä vahvistuvat. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa ja tavoitteena on kehittää kuhunkin tilanteeseen soveltuvia ohjausmenetelmiä ja tukitoimia eri asiantuntijoiden ja työelämän edustajien yhteistyönä osana henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS)-prosessia.

Toteutus

Työpaketin toteutuksen alkuvaiheessa keskitytään tunnistamaan ammatillisten opiskelijoiden työllistymistaidoissa olevia puutteita, joiden vuoksi opiskelijan voi olla vaikea suunnitella siirtymistä jatko-opintoihin tai työelämään. Tunnistamiseen käytetään palvelutarpeen arviointivälinettä.

Haasteiden tunnistamisen jälkeen kehitetään ohjauksellisia menetelmiä ja välineitä, joiden avulla voidaan vahvistaa opiskelijoiden työllistymistaitoja. Hankkeessa myös luodaan ja pilotoidaan ohjauksen toimijoille sopiva perehdytyskoulutus, jossa keskitytään em. tunnistamiseen ja ohjauksen menetelmien ja välineiden käyttöön. Oamk toteuttaa työpaketin yhteistyössä TAMKin, OSAOn ja Hyrian kanssa.

Eteneminen

Hankkeessa arvioidaan ja selvitetään millaista tietoa palvelutarpeen arvioinnin työväline antaa työllistymisen taidoissa olevista puutteista. Samalla selvitetään, mitkä tekijät nousevat työllistymisen taidoissa esiin työvälinettä käytettäessä. Tavoitteena on vahvistaa ammatillisten opiskelijoiden urasuunnittelu- ja työllistymisen taitoja. Tällöin myös työelämän ja työpaikkaohjaajien näkökulma on kehittämistyössä vahvasti läsnä.

Hankkeessa kehitetään ohjauksellisia ja toiminnallisia työkaluja ja niitä pilotoidaan ammatillisessa koulutuksessa ohjausta tekevien (opinto-ohjaajat, opettajat, muu henkilöstö) kouluttamisessa.

Tulokset

Tuloksena syntyy ohjauksellisia työkaluja ja menetelmiä opiskelijoiden työllistymistaitojen vahvistamiseen sekä toimintamalli ohjaushenkilöstön kouluttamiseen.

Yhteyshenkilöt

Laura Halonen
asiantuntija
050 360 9516
laura.halonen@oamk.fi

Pirjo-Liisa Lehtelä
asiantuntija
050 5257790
pirjo-liisa.lehtela@oamk.fi

Tiina Laajala
asiantuntija
050 4624754
tiina.laajala@oamk.fi

Päivi Haapakoski
projektivastaava
040 141 5163
paivi.haapakoski@oamk.fi