Kuvaus

Urasuunnittelutaidot nähdään koko hankkeessa osana opiskelijan opiskelukykyä ja motivaatiota suunnitella tulevaisuuttaan. Urasuunnittelutaitojen kehittäminen ovat entistä merkittävässä asemassa tämän päivän ammatillisessa koulutuksessa. Urasuunnitelman laatiminen on osa opiskelijoiden kanssa laadittavaa HOKS:ia ja urasuunnitteluvalmiudet on kirjattu perustutkintoihin yhteisten tutkinnonosien osa-alueeksi. Oppilaitosten tuleekin huolehtia siitä, että urasuunnittelu- ja työllistymistaidot integroidaan osaksi opiskeluprosessia. Näin toimimalla tuetaan opiskelijoiden valmistumista sekä jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumista.

Tavoitteet

Osahankkeen tavoitteena on tunnistaa, mitkä urasuunnitteluun liittyvät tekijät haittaavat opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiota. Tavoitteena on myös auttaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajia ja ohjaustyötä tekeviä puuttumaan ajoissa opintojen etenemiseen vaikuttaviin seikkoihin, ja kehittää ohjauksellisia menetelmiä etenkin urasuunnittelutaitojen kehittämiseen.

Toteutus

Alkuvaiheessa painopiste on siinä, että tunnistetaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien opiskelijoiden urasuunnittelutaidoissa olevia puutteita. Tätä tunnistamista tehdään työpaketissa 1 kehitettävän palvelutarpeen arviointivälineen avulla. Tarkoituksena on testata kuinka hyvin palvelutarpeen arviointiväline tuottaa tietoa urasuunnittelutaidoissa olevista puutteista. Välinettä pilotoidaan yhteistyössä Tampereen ammattiopisto Tredun kanssa.

Toisessa vaiheessa kehitetään ohjauksellisia menetelmiä ja välineitä, joiden avulla opiskelijoiden urasuunnittelutaitoja ammatillisen koulutuksen aikana voidaan vahvistaa. Tredu toimii yhteistyökumppanina ohjauksen menetelmien ja välineiden toimivuuden ja käytettävyyden arvioinnissa.

Kolmannessa vaiheessa pilotoidaan ja toteutetaan ohjauksen toimijoille sopiva perehdytys, jossa keskitytään urasuunnittelutaidoissa olevien puutteiden tunnistamiseen aiemmin mainitun palvelutarpeen arviointivälineen avulla sekä ohjauksen menetelmien käyttöön.

Eteneminen

Syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana tarkemman työsuunnitelman laatiminen Tredun sekä työllistymistaitoja kehittävän osahankkeen kanssa. Samoin osallistuminen palvelutarpeen arviointivälineen kehittämiseen.

Palvelutarpeen arviointivälineen pilotointi ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden kanssa tapahtuu syksyllä 2019 ja ohjauksellisten menetelmien kehittäminen sekä pilotointi syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. 

Valmiin mallin pilotointi ja raportointi vuoden 2020 aikana.

Tulokset

Väline opiskelijan urasuunnittelutaitojen arviointiin, joka on osa koko hankkeessa tuotettavaa palvelutarpeen arviointivälinettä. Arviointiväline testattu ammatillisella toisella asteella urasuunnittelutaitojen näkökulmasta. Nuorten urasuunnittelutaitoja vahvistavia ohjauksellisia menetelmiä toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön.

Ammatillisen opettajankoulutuksen, erityisopettajankoulutuksen sekä opinto-ohjaajankoulutuksen parantuneet sisällöt opintojen etenemisen, keskeyttämisen ehkäisyn sekä työelämään ja jatko-opintoihin siirtymisen osalta.

Yhteyshenkilöt

Hanne Mäki-Hakola
projektivastaava
040 6692077
hanne.maki-hakola@tuni.fi

Ari Jussila
asiantuntija
050 4399685
ari.jussila@tuni.fi