Kuvaus

Valtionhallinnon tarkastusviraston (VTV) vuonna 2015 toteuttamassa opintojen ohjauksen ja uraohjauksen yhteistyötä koskeneessa tuloksellisuustarkastuksessa havaittiin, että hallinnonaloille ja ministeriöiden yksiköihin hajautunut ohjaus tekee vaikeaksi tarkastella kokonaisvaltaisesti kaikkia ohjauksellisia toimia ja niistä muodostuvaa kokonaisuutta. VTV ehdotti, että ministeriöiden tulisi kehittää jatkuvaan seurantaan soveltuvia ohjaustarpeen kehityksen, voimavarojen, palveluiden saatavuuden ja laadun arvioinnin työkaluja, jotka mahdollistavat myös paikallisten ja alueellisten erojen vertailun niin, että ohjauspalveluiden ja paikallisen palveluverkoston tilaa voidaan jatkossa arvioida riittävän systemaattisesti. Työvälineiden kehittäminen tulisi integroida meneillään oleviin arviointi- ja tutkimushankkeisiin, jotka toimisivat samalla työvälineiden pilotoinnin kontekstina.

Tavoitteet

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tavoitteena on Laurean tekemän toimijuutta sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitoja mittaavan kriteeristön integroiminen koulutusorganisaation ohjausjärjestelyjen vaikuttavuuden kokonaisarviointiin ja laadun kehittämiseen. Projektissa KTL:n tehtävänä on selvittää, miten tämän järjestelmän kautta voitaisiin tuottaa ajantasaisia raportteja sekä yksiköitten omaan käyttöön että mahdollisiin alueellisiin tai valtakunnallisiin ohjauksen kokonaisarviointeihin.

Toteutus

Hankkeessa pyritään luomaan helppokäyttöinen työväline, jonka avulla ohjauksesta vastaavat henkilöt voivat dokumentoida, millaisin ohjausinterventioin (määrällisin ja laadullisin) he olivat vastanneet palvelutarvearvion yksilöimiin opiskelijoiden kokemiin ohjaustarpeisiin ja vaikuttaneet ohjauksen keinoin urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen vahvistamiseen.   Tavoitteena on optimoida resurssien käyttöä suhteessa eri asiakasryhmien tarpeisiin.

Eteneminen

KTL ja Laurea kehittävät yhdessä oppilaitosten palvelujärjestelmien dokumentaatiotyövälinettä (määrällinen ja laadullinen), jonka avulla voidaan arvioida hankkeessa kehitettävien toimintamallien vaikuttavuutta. Tämän jälkeen KTL:n tehtävänä on kerätä aineistoa hankkeessa kehitettyjen toimintamallien vaikuttavuuden arvioinnin tueksi ja raportoida saavutetuista tuloksista.

Tulokset

Projektin kuluessa selvitetään, missä määrin projektin tuloksena syntyneen työvälineen sisältöjä ja toiminnallisia ratkaisuja voidaan hyödyntää Valtiontalouden tarkastusviraston suosituksen mukaisen kansallisen ohjauksen palautejärjestelmän osiksi yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Valtakunnallisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän (ELO-ryhmä) kanssa.  

Yhteyshenkilöt

Raimo Vuorinen
Projektipäällikkö
+358503611909
raimo.vuorinen@jyu.fi