Kuvaus

Hankkeessa pyritään tunnistamaan, mitkä tekijät haittaavat opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiota suunnitella jatko-opintojaan ja työuraansa. Lisäksi tarkoituksena on auttaa opettajia ja ohjaajia sekä opiskeluhuollon henkilöstöä puuttumaan ajoissa opintojen etenemistä hidastaviin elementteihin. Hyria tekee hankkeessa yhteistyötä erityisesti OAMKin, OSAOn ja TAMKin kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitoksen toimintaa sekä opetus-, ohjaus- ja muun henkilöstön valmiuksia ja osaamista siten, että opiskelija saa oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaisesti kohdennettua tukea. Lopullinen tavoite on, että opiskelijoiden opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu mahdollisimman jouhevasti.

Toteutus

Yhtenä osatoteuttajana pilotoimme RETU-hankkeessa kehitettyä digitaalista palvelutarpeen arviointivälinettä, joka auttaa tunnistamaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä haittaavia tekijöitä. Mittaria on tarkoitus pilotoida eri ikäisillä ja opintojen eri vaiheessa olevilla opiskelijoilla. Lisäksi luodaan ohjaukseen käytänteitä, joiden avulla opiskelija kiinnittyy entistä paremmin omiin opintoihinsa. Käytänteissä otetaan huomioon saavutettavuus ja yhteisöllisyyden edistäminen.

Eteneminen

Hankesuunnitelman mukaisesti syksyllä 2019 on aloitettu palvelutarpeen arviointityökalun pilotointi. RETU-mittari on sisällytetty osaksi opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet kurssia. Myös pilotoijille tarkoitettu käyttöönottokoulutus on pidetty. Keväällä 2020 on jatkettu RETU-mittarin perusteella aloitettuja ohjausprosesseja. Myös ohjausta on kehitetty erityisesti osana opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet kurssia. RETU-mittarin pilotoinnin laajentamisen suunnittelu on myös aloitettu.

Tulokset

RETU-mittarin avulla voidaan tunnistaa opiskelijan tuen tarvetta liittyen opintojen etenemiseen, jatko-opintoihin tai työelämään siirtymiseen. RETU-mittari ja uudet ohjauksen käytänteet otetaan osaksi HOKS-prosessia ja opiskelu- ja urasuunnitelmavalmiudet -kurssia. Hyria osallistuu omalta osaltaan kehittämistyön tulosten levittämiseen ja hanketyön vaikuttavuuden arviointiin. RETU-mittarin oikea-aikaisella käytöllä ja onnistuneilla ohjausprosesseilla opiskelijat kiinnittyvät opintoihinsa paremmin. Opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu hyvin.

Yhteyshenkilöt

Eeva Järvelä
Hankevastaava
0505685674
eeva.jarvela@hyria.fi