Kuvaus

RETU- hankkeen lähtökohtana on auttaa opettajia ja opiskelijaohjauksen työntekijöitä tunnistamaan opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiota haittaavat tekijät, sekä tulevaisuuden suunnittelun vaikeudet ja syyt. Hankkeen tavoite on ohjata opettajia ja ohjaustyötä tekeviä puuttumaan ajoissa opintojen etenemiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Tavoitteet

Riveriassa keskitytään hankkeen aikana opiskelijoiden hyvinvointiin, psyykkiseen- ja sosiaaliseen toimintakykyyn, sekä toimijuuteen liittyvien ongelmien tunnistamiskeinojen löytämiseen ja kehittämiseen. Hankkeen aikana kartoitetaan jo olemassa olevia opiskelijoiden tukikeinoja ja kehitetään uusia toimivia malleja ja työvälineitä. Opettajille ja muille opiskelijoiden kanssa toimiville työntekijöille suunnatun ohjauksen ja koulutuksen keinoin pyritään nopeampaan toimintaan, kun huomataan opiskelijoiden oppimistulosten heikkenevän ja/tai etenemisen vaarantuvan.

Toteutus

Kartoitamme opiskelijoita ohjaavia ja esimiesasemassa olevia työntekijöitä haastattelemalla, mitä eri työvälineitä ja toimenpiteitä opiskelijoiden tukemiseksi Riverian toimipisteissä on jo olemassa. Kehitämme uusia opiskelijan ohjaukseen liittyviä toimintatapoja tehden yhteistyötä RETU-hankeverkoston, erityisesti Karelia ammattikorkeakoulun toimijoiden kanssa. Retu-hankkeen aikana rakennetaan digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, jonka käyttöä pilotoidaan Riveriassa opettajien, ohjaajien ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Arviointiväline perustuu Laurea ammattikorkeakoulun TOTEEMI-malliin, jota kehitetään edelleen hankkeessa.

Eteneminen

Keväällä 2019 tehdään kartoitusta opiskelijoiden tukitoimista ja niiden toimivuudesta, sekä kehittelemme opiskelijoiden ohjaustoimintaa reformin mukaiseen suuntaan. Saatuamme digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen käyttöön tutustumme siihen ja aloitamme koulutuksen pilottiin osallistuville henkilöille.

Tulokset

Hankkeen aikana saadaan henkilökunnalle keinoja tunnistaa opiskelijan opintojen etenemiseen, jatko-opintoihin tai työelämään siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden pohjalta voidaan opiskelijoille suunnata tuki-/ kuntoutuspalveluja kohdennetusti. Löydämme uusia tukimenetelmiä opiskelijoiden oppimisen tuloksellisuuden ja opintojen läpäisyn parantamiseksi. Älyteknologian hyödyntäminen hyvinvoinnin tarkastelussa tulee lisäämään opiskelijoiden osallisuutta oman hyvinvoinnin seurannassa sekä syventämään henkilöstön osaamista digitaalisten työkalujen käyttöönotossa. Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline on pilotoitu ja se otetaan käyttöön. Opiskelijoiden opiskelu- ja työkykyisyys parantuu, kun opiskelijoiden omaa toimijuutta ja vastuunottoa tuetaan systemaattisesti.

Yhteyshenkilöt

Anni Ihalainen
projektivastuuhenkilö, Riveria
0504724888
anni.ihalainen@riveria.fi