Kareliassa kysytään, kuullaan ja tuetaan!

Kirjoittaja: Mervi Kurula, Karelia-ammattikorkeakoulu

Opiskelijan hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttavat monet asiat. Korkeakoulussa opiskelukyvystä huolehtiminen valmentaa tulevaisuudessa työkyvyn ylläpitämiseen. Ajatuksena on, että jo opiskeluaikana opiskelija tiedostaa sen, että vastuu oman opiskelu-/työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä on hänellä itsellään. Kareliassa tuetaan tätä tavoitetta monin tavoin.

Arjen toiminnan organisointi, yhdessä sovitut käytännöt ja toimivat oppimisympäristöt ovat viitekehys sujuvalle arjelle. Opiskelijan arki muodostuu monista tekijöistä: Millainen on opiskelijan työpäivä? Miten ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä tuetaan? Mitä mahdollisuuksia opiskelijalla on hyvinvoinnin ylläpitämiseen? Miten opiskelijoiden ääntä kuullaan? Miten opiskelijan tilannetta seurataan yksilötasolla? Millainen toimintamalli oppilaitoksessa on ottaa puheeksi esimerkiksi opintojen viivästyminen tai vaikkapa kiusaaminen?


Välittäminen ja yhteisöllisyys

Kareliassa toiminnan lähtökohtana on välittäminen. Välittäminen tarkoittaa sitä, että ollaan kiinnostuneita, kysytään, kuullaan ja tuetaan. Korkeakoulutasolla opiskelijoiden äänenä toimii opiskelijakunta, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä avoimessa ilmapiirissä. Yhdessä kehitetään ja kokeillaan toimintamalleja, hyviksi havaitut otetaan käyttöön. Yhdessä tehdään työtä myös yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin eteen.


Ohjausta saa silloin kun tarvitaan

Toimiva, oikea-aikainen ohjaus ja neuvonta muodostavat kokonaisuuden, joka alkaa jo korkeakoulu-opintojen suunnitteluvaiheesta, tutustumisesta eri aloihin oman alan löytämiseksi. Tutustumiskäynnit, Päivä opiskelijana- vierailut ja avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamien opintojen suorittaminen esim. jo toisen asteen opintojen aikana auttavat saamaan realistisemman kuvan opiskelusta, opinnoista ja alasta. Oikean alavalinnan tekeminen ja opiskelun alkaessa, hyvin suunniteltu opintojen orientaatiovaihe ja opintojen aikainen ohjaus ja tuki sujuvoittaa opintoja.


Harjoitusta tulevaa työelämää varten

Karelia-ammattikorkeakoulussa otettiin käyttöön v. 2014 työelämämallin mukaiset opiskelijoiden kehityskeskustelut. Keskustelu käydään joko opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin kanssa. Ennen keskustelua opiskelija täyttää sähköisen lomakkeen, jossa on kysymyksiä mm. ammatillista ja uratavoitteista opiskelussa, omasta elämäntilanteesta ja hyvinvoinnista sekä kehittämistarpeista omassa ja oppilaitoksen toiminnassa. Palautteista ja kehittämistarpeista kootaan koulutusten toimijoille kooste, jota käsitellään yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa, ja koko ammattikorkeakoulun osalta koulutuksen kehittämisryhmässä, jossa myös päätetään kehittämistoimista.


Sovitut roolit ja selkeät käytänteet

Opettajan tärkein tehtävä on opettaa ja tukea opiskelijoita oppimisessa. Opettaja voi havaita ryhmässä jännitteitä, ristiriitoja, jonkin opiskelijan kohdalla esimerkiksi poissaoloja tai poikkeavaa käytöstä. Opettaja voi itse ottaa asian puheeksi opiskelijan/ryhmän kanssa, tai välittää huolensa opiskelijasta/ryhmästä esimerkiksi opinto-ohjaajalle tai opintokuraattorille, jotka ottavat asian hoitaakseen.

Opiskelijaryhmässä toimivat VIP opiskelijat (VIP= Välittämisen IlmaPiiri) on koulutettu pitämään yllä hyvää opiskeluilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä ryhmässä. VIP-opiskelija opiskeluryhmänsä jäsenenä voi usein havaita ennen opettajaa opiskelijatoverin uupumuksen, poissaolot tai eristäytymisen. VIP-koulutuksessa hän on saanut työkaluja yhteisöllisen ilmapiirin tukemiseen, mutta myös tietoa siitä, kuinka toimia ja ilmoittaa huolestaan VIP-työkalun avulla koordinaatioryhmälle (=opintokuraattori, terveydenhoitajat, oppilaitospastori). Vertaistuutoreina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat tukevat aloittavien opiskelijoiden kiinnittymistä opiskelijayhteisöön.

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskeluhyvinvointiryhmässä ovat mukana opintokuraattori terveydenhoitajat, oppilaitospastori ja vastaava opinto-ohjaaja. Ryhmän tehtävänä on toimia vaikuttajana koko korkeakouluyhteisössä sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäjinä ja nostaa esille opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita.  Hyvinvointiryhmän toiminta tukee opiskelijan omaa toimijuutta hyvinvoinnin edistämisessä. Työryhmän jäsenten asiantuntijuus on käytettävissä mm. lausuntojen tai kannanottojen tekemisessä, asioiden selvittämisessä ja opetushenkilöstön työn tukena. Vuosittain järjestettävä hyvinvointipäivä on korkeakouluyhteisön yhteinen tapahtuma, jota tehdään yhdessä opiskelijoiden ja hyvinvointitoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.


Hyviä arjen toimintamalleja

Yhteisölliset tapahtumat yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken pitävät yllä hyvää ilmapiiriä ja vahvistavat yhteisöllisyyden kokemusta. Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen lukuvuoden avajaistapahtuma vahvistaa yhteishenkeä ja tukee uusien opiskelijoiden kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.  Avajaistapahtuman messuilla ovat mukana oppilaitoksen ja kaupungin palvelut ja hyvinvointitoimijat, opiskelijakunta ja erilaiset järjestöt, jotka esittelevät palvelujaan ja toimintaansa. Tapahtumassa palkitaan mm. vuoden opiskelija, opiskelijaryhmä, vuoden opettaja jne. 

Syksyllä pelataan myös pesäpallo-ottelu opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä, lopputuloksella ei ole niin väliä, tärkeintä on, että kaikilla on hauskaa yhdessä.

Kareliassa toimii useita erilaisia työryhmiä, joissa edustettuina ovat sekä opiskelijat että henkilökunta. Työryhmissä arvioidaan ja kehitetään arjen toimintaa yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijakunta on korkeakoulun tärkeimpiä kumppaneita.

Valmistujaisjuhlalla on pitkä perinne Karelia-ammattikorkeakoulussa. Juhlaa vietetään yhdessä opiskelijan ja perheenjäsenten sekä henkilökunnan kesken. Juhla on paitsi valmistumisen juhla, se myös päättää yhden vaiheen opiskelijan elämänkulussa ja toimii siirtymänä uuteen elämänvaiheeseen.


Artikkelikuva Unsplash.com