Opiskeluvalmiuksien tukeminen Riveriassa

Kirjoittaja: Jouko Ignatius, Riveria

Opiskelijoiden toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvät asiat puhuttavat opettajia entistä enemmän. Nuorten ikäluokkien pieneneminen ja syrjäytymisen ehkäisy opiskelijapaikkojen turvaamisella kaikille peruskoulun päättäneille on tuonut entistä tärkeämmäksi kehittää koulujen toimintaa siten, että kaikkien opinnot opiskelurajoitteista huolimatta edistyvät hyvin.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Riveria nimisessä oppilaitoksessa on ollut ja on monia hankkeita, joiden aikana on etsitty sekä testattu toimintatapoja, joilla opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin olisi tuloksellisempaa.


Keinoja motivaation ja hyvinvoinnin lisäämiseen

Opiskelijoiden ryhmäytyminen on ollut yksi tapa parantaa motivaatiota ja hyvinvointia. Opettajille on resursoitu ryhmänohjaustunteja joiden aikana he voivat järjestää koko ryhmää koskevia tapaamisia. Aamuisin koulu tarjoaa opiskelijoille ilmaisen aamupuuron ja osa opettajista on mennyt aamupalalle ryhmänsä kanssa juttelemaan ja kuulostelemaan, mitä on opiskelijoiden mielen päällä. Ammatilliset opettajat ovat järjestäneet aika-ajoin liikunnallista toimintaa ammatillisten opintojen aikana.  Aamulenkki tai punttisalilla käynti on mukavasti luonut yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Nämä toimet ovat toivottavasti vähentäneet omalta osaltaan opiskelijoiden yksinäisyyttä tai ryhmän ulkopuolelle jäämistä.

Vertais- ja tiimioppimista on hyödynnetty käytännön töihin liittyvän projektioppimisen yhteydessä. Ammatillisia ohjaajia on palkattu työsaleihin ammatinopettajien työpariksi. Tätä käytäntöä on pidetty erityisen hyvänä uudistuksena etenkin, kun opiskelijoiden ohjaustarve on lisääntynyt ja luokkien ryhmäkoot kasvaneet. Yhteisten aineiden integrointia ammatinopetuksen yhteyteen on myös toteutettu.


Opiskelijakunta sekä pienryhmät ja pajat opiskelijoiden tueksi

Opiskelijakuntatoiminta on lisääntynyt ja kehittynyt Riveriassa. Opiskelijoita osallistetaan koulun toiminnan kehittämiseen järjestäen opiskelijakuulemisia, johon osallistuu myös koulun esimiehiä. Opiskelijoille on järjestetty liikunta-, sekä musiikkikerhoja ja heitä kannustetaan osallistumaan ja valmentautumaan valtakunnalliseen SAKUstars nimiseen kulttuurikilpailuun. Kilpailumatkat ovat mitä oivallisin ryhmäytymistapahtuma, joka on luonut yhteisöllisyyttä.

Jännittäminen ja sitä kautta esiintymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pelot ovat valitettavan tuttuja entistä useammalle opiskelijalle. Joskus nämä asiat jopa estävät heitä toimimasta tai toteuttamasta haluamiaan asioita ja haaveita. Syksyllä 2018 on alkanut Riveriassa jännittämisen kanssa kamppaileville pienryhmä, jossa tutustutaan ilmiöön. Näin opiskelijat saavat vertaistukea ja työkaluja jännittämisen, pelkojen ja niihin liittyvän ahdistuneisuuden käsittelyyn.

Useille kampuksille on perustettu opintopajat, joissa opiskelijat saavat tukea mm. opiskelutaitojen, perusvalmiuksien tai elämänhallinnan pulmiin. Pajoissa toimii ammatillisia ohjaajia ja erityisopettaja. Opintopajalla opiskelevan opiskelijan toimintoihin kuuluu yhteisten aineiden ja ammatillisten opintojen lisäksi uraohjausta. Opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittäminen ja vertaistukeen perustuva ohjaus on myös opintopajojen toimintaan oleellisesti kuuluvaa. On perustettu myös erityisen tuen päätöksen saaneille oma huolta-lepoa-opintoja- opintopaja. Pajan ohjaajat antavat ohjausta ja tukea joka päivä. Ohjaajat tiedottavat säännöllisesti opiskelijoiden tilanteesta ryhmävalmentajalle ja opiskeluhuoltohenkilöstölle.

Riveria järjestää myös verkko-opintoihin liittyviä ohjauspajoja säännöllisesti, joissa opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta Moodle-oppimisympäristön toimintaan ja tehtävien tekemisen pääperiaatteisiin. Verkko-opintoja tehdessä on mahdollista saada myös verkon kautta ohjausta Chatin kautta.


Palveluita opiskelijoita varten

Riverian tiloissa opiskelijan terveyteen liittyvissä asioissa opiskelijan apuna on myös terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, sekä lääkäri.

Riveria on perustanut ura- ja työelämäpalvelut yksikön, joka auttaa ja tukee opiskelijaa työllistymiseen ja jatko-opintoihin liittyvissä käytännön asioissa ryhmävalmentajien ja työelämän edustajien kanssa yhteistyössä. Opettajien työelämäjaksoja on hyödynnetty järjestäen niitä samoihin yrityksiin, missä saman alan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita on opiskelemassa. Opettajat ovat näin toimineet opiskelijoidensa mentoreina ja apuohjaajina työelämäjaksojensa aikana. Tällä sateliittimallilla on mahdollistettu opiskelijan oppimisedellytyksiä.

Työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua on järjestetty myös niin, että yrityksessä tapahtuvan opiskelun alussa opiskelijat ovat käyneet työpaikoilla vain päivän viikossa. Jokaiselle orientaatiopäivälle on oma teema. Tällä järjestelyllä on parannettu perehdytyksen laatua ja sitä kautta kevennetty työpaikkaohjaajien kiirettä opettaa esim. työturvallisuuteen liittyviä asioita oman työnsä ohella. Tämä toimintamalli on toiminut hyvin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelun alkaessa työpaikoilla. Erityisopettaja on ollut myös työpaikkaohjaajien kanssa yhdessä ohjaamassa opiskelijoita yrityksissä tapahtuvan opiskelun alkuvaiheessa.


Varhainen puuttuminen tärkeää

Myös varhaisen puuttumisen eri keinot ovat tärkeässä roolissa opiskelijoiden opintojen edistämisessä. Opinto-ohjaajien, huoltajien, kuraattorin, ryhmävalmentajan ja erityisopettajan saumaton yhteistyö on erittäin tärkeässä roolissa opiskelijan opiskeluvalmiuksien tukemisessa ja sopivan opintoalan löytämisessä.

Etsivä nuorisotyö ja nuorisoverstaat ovat Riverian yhteistyökumppaneita, joilla tuetaan myös opiskelijoiden selviytymistä arjessa ja opiskelujen onnistumisessa tuetusti. Uusimpana erityisen tuen ohjaukseen, opettajien työn tukemiseksi on perustettu erkkahelppi. Sieltä voi kysyä puhelimella tai sähköpostilla erityiseen tukeen liittyviä käytännön ohjeita.


Artikkelikuva Unsplash.com