Erityinen tuki ammatillisen valmennuksen arjessa

Kirjoittaja: Jouko Ignatius, Riveria

Tällä hetkellä ammatillisten opettajien arjessa aiheuttaa huolta ja huonoa työhyvinvointia epätietoisuus siitä miten opetuksen hoitaisi, kun työajasta menee suuri aika poissaolevien opiskelijoiden ongelmista johtuviin palavereihin. Jatkuvasti opettajan mielessä kuitenkin jäytää ajatus rahoituksen muutoksesta, jonka mukaan kaikki opiskelijat olisi saatava määrätyssä ajassa tutkintotodistus kainalossa työelämään tai jatko-opintoihin. Opettajat ovat tunnollisia työnsä suorittajia ja ovat siten mieltäneet reformin uudet tehtävät. Monen mielessä ovat muutaman vuoden takaiset ajat, jolloin opiskelijoista suurin osa pystyi suoriutumaan opinnoista ns. normaalisti.

Erityisen tuen keinojen valikoimaa parannettava nopeassa aikataulussa

Erään ammatinopettajan kanssa keskustellen pohdimme ammatillisen koulutuksen haasteita ja tulimme siihen tulokseen, että muutos on ollut nopea. Nuorten määrä on vähentynyt ja opiskelupaikkoja on riittävästi kaikille. On todella hyvä, että kaikille taataan mahdollisuus ammatin opiskeluun.

Tämä yhtälö edellyttää, että erityisen tuen keinojen valikoimaa tulee samalla parantaa nopeassa aikataulussa, ennen kuin opettajat väsyvät henkisesti vielä enemmän. Erityisen tuen piiriin valitaan nykyisin entistä tarkemman seulan kautta, joten paljon elämänhallintaongelmista kärsiviä opiskelijoita jää lisärahoituksen ulkopuolelle.

Mitä uusia keinoja ammattiin valmentamisessa tarvitaan?

Mitä keinoja toivotaan ja voisi olla? Riittääkö valtiolta saatu rahoitus näiden välttämättömäksi katsottujen uusien opiskelijaa tukevien järjestelmien luomiseen ja ylläpitoon? Onko kaikki tahot, opettajat mukaan lukien hoksanneet, että ammattioppilaitoksen tehtäväkenttään on otettava entistä vahvemmin opiskelijoiden yksilöllisten vaikeuksien selvittäminen ja sen mukaan kohdennettujen tukitoimien suunnittelu ja järjestäminen, eli myös elämänhallintataito-valmennus?

Ammatinopettajan mieltä huojentaisi ja elämänuskoa parantaisi, jos saamme kehitettyä sellaisen järjestelmän, missä meillä on kaikkien tietämä toimipiste, joka järjestää opiskelijoiden testauksia ja niiden pohjalta alkaa kuntouttamaan opiskelijan elämänhallintataitoja. Näihin tehtäviin tarvitaan opinto-ohjauksen-, kuraattori-, erityisohjaaja-, laajan erityisen tuen- ja ammatillista erityisvalmennuksen osaamista. Tietysti myös erityisen tukeen liittyvää työelämätaitojen valmennusta.

Suunnittelussa osaamisen hankkimista varmistava ohjaus- ja oppimisympäristö

Olen suunnittelemassa tämän tyyppistä ”osaamisen hankkimista varmistavaa joustavaa ohjaus- ja oppimisympäristöä” Riverian Peltolan kampukselle, yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Näyttää melko selkeästi siltä, että ammatillisia erityisohjaajia tulisi olla kaikissa alojen ammattitaitoja valmentavissa toimipisteissä. Erityisohjaajat voisivat ottaa paljon yksilöllistä erityisvalmennusta tarvitsevat opiskelijat ohjaukseensa myös lyhyelläkin varoitusajalla. Oman haasteensa aiheuttaa myös jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat, erityisohjaajat voisivat olla tässäkin tilanteessa alalle saattajana ja opiskeluvalmiuksien kartoittajana.

On myös suunniteltava missä ja miten käytännössä hoidetaan niiden opiskelijoiden ammatillinen valmennus, jotka eivät pysty opiskelemaan muiden opiskelijoiden mukana ahdistus- tai jännitysoireidensa kanssa. Miten heidän lakisääteinen kouluruokailu mahdollistetaan siitä huolimatta, etteivät he pysty menemään isoihin ruokaloihin lounastamaan? Toivottavasti tämä on otettu huomioon arkkitehtien pöydällä olevan Peltolan opiskelijaravintolan suunnitelmissa.

Esimiehille riittää Excel-taulukoilla laskeskelemista, että miten nykyisellä rahoituksella saadaan tämä kaikki järjestettyä, vai onko asia hoidettavissa toiminnan prosessia ja työntekijöiden toimenkuvia muuttamalla.

Kun saadaan tämä pilottina toimiva ohjaus- ja oppimisympäristö (olkoonpa työnimenä vaikka ”ohjuri”) Peltolassa toimintaan, niin olisi hyvä laittaa wilmaan uusi ”täppä”- kohta, johon ryhmävalmentaja voisi laittaa tarvittaessa rastin: ”opiskelijan opiskeluvalmiuksia tulee selvittää ”. Tämän jälkeen opiskelijan nimi ilmestyisi Ohjurissa olevalle opiskeluvalmiuksia valmentavalle henkilölle. Retu-hankkeessa pilotoidaan uuden digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen toimivuutta opiskeluvalmiuksien kartoittamisessa ja niiden mukaan kohdennettujen tukitoimien järjestämistä.

Ohjurissa olisi toki hyvä olla erityisohjaajia, jotka säännöllisesti ”etsivä opiskelija” tyyppisesti ottaisivat yhteyttä opiskelijoihin, joille kertyy poissaoloja. Tämä keventäisi ammatinopettajien henkistä taakkaa ja he voisivat keskittyä niiden opiskelijoiden ohjaukseen tarmokkaammin, jotka opiskelevat säännöllisesti.


Artikkelikuva Unsplash.com