Ohjausta ja työelämäyhteyksiä – Kuinka työllistymistaitoja kehitetään? Työllistymistaidot-työpajan huomioita RETU-seminaarista 11.4.2019

Tampereella TAMKin Proakatemialla 11.4.2019 pidetyn RETU-hankkeen seminaarin osana pidettiin osatoteuttajien vetämiä teematyöpajoja. Työpajojen teemat olivat opiskelijoiden hyvinvointi ja toimintakyky, opiskelukyky ja -taidot, urasuunnittelutaidot ja työllistymistaidot. Tässä blogikirjoituksessa esitellään OAMK:n työpajan huomioita.


Kirjoittajat: Laura Halonen ja Pirjo-Liisa Lehtelä, Oulun ammattikorkeakoulu


Opiskelijan työllistymistaitojen edistäminen on yksi RETU-hankkeen pääteemoista. Hankkeessa kehitettävän palvelutarpeen arviointivälineen avulla pyritään tunnistamaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien opiskelijoiden työllistymistaitojen kehittämiskohteita, joiden takia yksilön on vaikea suunnitella siirtymistä jatko-opintoihin tai työelämään.

Oulun ammattikorkeakoulu vastaa RETU-hankkeessa työllistymistaitoihin liittyvästä työpaketista, jonka tavoitteena on kehittää ohjauksellisia menetelmiä, joiden avulla opiskelijoiden työllistymistaitoja voidaan vahvistaa. Tarkoituksena on löytää keinoja, joilla voidaan vaikuttaa siihen, että opiskelijoiden tulevaisuususko ja toiveikkuus elämässä vahvistuvat. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa ja tavoitteena on kehittää kuhunkin tilanteeseen soveltuvia ohjausmenetelmiä ja tukitoimia eri asiantuntijoiden ja työelämän edustajien yhteistyönä osana henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)-prosessia.

Hankkeen aloitusseminaarissa 11.4.19 Tampereella Oamk toteutti teematyöpajan, jossa seminaariin osallistuneet opettajat, ohjaajat ja hanketoimijat jakoivat hyviä käytäntöjä opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi sekä pohtivat miten työllistymistaitojen kehittymistä voitaisiin tukea entistä paremmin.

Hyvinä käytänteinä koettiin erityisesti Pop Up –rekrytointitapahtumat, joissa yritykset ja työnantajat jalkautuvat oppilaitokseen erilaisten tapahtumien ja teemapäivien merkeissä kertomaan opiskelijoille työllistymismahdollisuuksista sekä erilaisista urapoluista omassa yrityksessään. Työnantajaesittelyiden lisäksi opiskelijat saavat tapahtumissa vinkkejä työnhakuun ja työnhaun erilaisiin keinoihin. Työelämäyhteistyö ja työpaikalla tapahtuva oppiminen nousi esiin tärkeänä osana ammatillista koulutusta ja niiden merkitys opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä on merkittävä.  Hyvänä asiana nähtiin myös uraohjauksen näkyminen kiinteänä osana opetussuunnitelmaa ja HOKS-prosessia, mutta kehittämiskohteena opettajien osaamisen ja tietoisuuden lisääminen uraohjauksesta opiskelijoiden työllistymistaitojen tukemiseksi.

Lisäksi työpajaan osallistuneet nostivat esiin keskeisenä kehittämisen kohteena opiskelijan opintojen aikaisen osaamisen dokumentoinnin ja osaamisen näkyväksi tekemisen. Opiskelija tarvitsee tukea oman osaamisensa tunnistamiseen, dokumentointiin ja sen esille tuomiseen. Tämän tulisi olla koko opintojen ajan jatkuva ohjattu prosessi ja opettaja on keskeisessä roolissa mallintamassa opiskelijalle erilaisia työvälineitä osaamisen dokumentoimiseen. Opiskelijat tarvitsevat myös konkreettisia esimerkkejä, tarinoita ja kokemuksia työelämästä sekä aidoista työelämän tilanteista. Tähän ratkaisuna ehdotettiin erilaisten uratarinoiden esille tuomista, yhteisiä projekteja työelämän kanssa ja tutustumista alan työhön ja yrittäjyyden mahdollisuuksiin monipuolisesti. Näillä keinoin voitaisiin rohkaista opiskelijoita avartamaan käsitystään työelämästä, työelämän pelisäännöistä, mahdollisista urapoluista ja työllistymismahdollisuuksista.

Seminaarin työpajasta välittyi osallistujien innostuneisuus ja aito halu kehittää opiskelijoiden työllistymistaitoja ja ohjausta yhä paremmaksi. RETU-hankkeessa kehitettävä palvelutarpeen arviointiväline ja ohjaukselliset menetelmät herättivät kiinnostusta ja odotamme innolla yhteistyötä ammatillisten opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien kanssa.


Artikkelikuva: Saara Gröhn 2019