Työpajassa 2 keskusteltiin opiskelukyvystä ja -taidoista – huomioita RETU-seminaarista 11.4.2019

Tampereella TAMKin Proakatemialla 11.4.2019 pidetyn RETU-hankkeen seminaarin osana pidettiin osatoteuttajien vetämiä teematyöpajoja. Työpajojen teemat olivat opiskelijoiden hyvinvointi ja toimintakyky, opiskelukyky ja -taidot, urasuunnittelutaidot ja työllistymistaidot. Tässä blogikirjoituksessa esitellään Spesian työpajan huomioita.


Kirjoittajat: Hannele Kasurinen ja Sari Stalder, Spesia

Vilkasta keskustelua
Hannele Kasurisen lyhyen virittäytymispuheenvuoron jälkeen ryhmät menivät ensimmäiseen keskustelutehtävään. Osallistujat keskustelivat opiskelukykyjen ja -taitojen pulmista ja kirjoittivat Post it -lapuille haasteita, mitä työssään ovat kohdanneet. Seinällä oli fläppipaperi, jossa oli valmiina keskustelun herättämiseksi jo joitakin ajatuslappuja. Kukin osallistuja laittoi pienet tarrat kolmeen tärkeimpänä pitämäänsä asiaan.

Työpajassa käytiin keskustelua opiskelijoiden tilanteesta. Lapuille tuli kommentteja, joissa todettiin opiskelijoiden mm. kokevan yksinäisyyttä ja ryhmän ulkopuolelle jäämistä. Opintoihin kiinnittyminen nähtiin olevan monelle vaikeaa ja vuorovaikutustaidoissa nähtiin olevan pulmia. Eniten tarroja saivat opiskelijoiden opiskelukuntoisuuden heikkous, oman toiminnan ohjauksen haasteet ja ryhmässä toimimisen haasteet.

Löysimmekö ratkaisuja?
Toisessa vaiheessa osallistujat pohtivat opiskelukykyyn ja -taitoihin liittyviin pulmiin ratkaisuja. Samalla edellä kuvatulla tavalla osallistujat lisäsivät omia kommenttejaan fläpille ja tarroittivat sen jälkeen tärkeimpinä ja hyödyllisimpinä pitämiään ratkaisuja.

Ratkaisuiksi tarjottiin mm. Retu hankkeen henkeen tulevaisuususkoa 😊 Myös oppimisanalytiikka ja dokumentointi nähtiin tärkeänä sekä se, että oppimisen seuranta pystyttäisiin toteuttamaan opiskelijalle ymmärrettävässä muodossa. Tekoälyn nähtiin tulevaisuudessa tuovan uusia mahdollisuuksia ennakointiin, seurantaan ja varhaiseen puutumiseen. Opiskelijoita pitäisi myös saada tietoisemmaksi erilaisista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista ja lisätä valinnaisuutta opinnoissa. Toiminnallinen opetus olisi tärkeää, samoin yto-opintojen integroiminen.

Myös ”toiminnallinen opotus” ja ohjauksen jatkuvuus tiedonsiirtoineen sai kannatusta. Verkostojen osaamisen hyödyntäminen, moniammatillinen yhteistyö ja työelämän kanssa tehtävä yhteistyö esitettiin ehdotuksina. Tärkeää olisi oikein toteutettu yksilöllinen polku, jolloin opiskelijalla on esimerkiksi mahdollisuus edetä nopeasti asioissa silloin, kun osaamista jo on. Kaikkein hyödyllisimpinä ratkaisuina opiskelukyvyn ja -taitojen pulmiin nähtiin opiskelijoiden ryhmäytyminen ja vertaiset, ohjauksen jatkuvuus sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Päätelmiä
Työpajamme keskustelujen perusteella erityisen tärkeää opiskelijoille näyttäisi olevan ryhmäytyminen ja ystävystyminen. Opintojen alkuvaiheessa ei varmasti voi kiinnittää tähän liikaa huomiota. Todennäköisesti ryhmäytyminen vaikuttaa opiskeluviihtyvyyteen, hyvinvointiin ja tätä kautta opiskelijoiden opiskelukykyyn ja kehittyviin taitoihin. Myös henkilöstön tulisi jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan, jotta opiskelijan tuki ja jatkuva ohjaus toteutuu.Kuvat: Spesia 2019