CREAR-mittarin esittelyä ja testausta korkeakouluympäristössä

Kirjoittaja: Mervi Kurula, Karelia AMK

Karelia-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-tapahtuma kokoaa hyvinvointitoimijat yhteen kampuksilla
Karelia-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-tapahtuma pidetään vuosittain helmikuun alussa Karelian kampuksilla.  Tapahtumaa ovat järjestämässä Karelian hyvinvointitoimijat mm. opintokuraattori yhdessä VIP- opiskelijoiden ja opiskelijakunta POKA:n kanssa. VIP -lyhenne tulee sanoista välittämisen ilmapiiri. VIP-opiskelijat ovat opiskelijaryhmän keskuudestaan valitsemia opiskelijoita, joiden tehtävänä on ylläpitää hyvää ilmapiiriä ryhmässään. VIPit saavat tehtäväänsä koulutuksen ja heidän tukena tehtävässä ovat opintokuraattori ja oppilaitospastori.

Tapahtuma kokoaa yhteen ison joukon erilaisia hyvinvointitoimijoita. Mukana on järjestöjä ja yrityksiä, jotka tarjoavat opiskelijoille opiskelun vastapainoksi ja hyvinvoinnin tueksi erilaista toimintaa ja palveluja. Näytteilleasettajina ovat olleet SYKETTÄ-korkeakoululiikunta, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, Pelastakaa lapset ry ja monet muut toimijat ja liitot. Tapahtuma on suunnattu Karelian opiskelijoille ja se on suosittu, tapahtumassa käy satoja opiskelijoita.

RETU-hanke mukana tapahtumassa
RETU-hanke oli mukana molempien kampusten tapahtumissa esittelemässä RETU-hanketta ja CREAR-mittaria tapahtumaan osallistuneille yrityksille, yhteisöille ja opiskelijoille (CREAR tulee sanoista Career, Resilience, Education, Agency ja Readiness).  Halusimme saada CREAR-mittarista käyttäjäkokemuksia myös korkea-asteella opiskelevilta. Hankkeessa CREAR-mittarin testausta on tehty pääasiassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville. Lisäksi näimme tapahtuman hyvänä tilaisuutena esitellä/markkinoida työkalua erilaisissa palveluympäristöissä ja hankkeissa nuorten kanssa työtä tekeville toimijoille.

CREAR-mittarin testin hyvinvointitapahtumassa tehneiltä (vastaajia 30) kysyttiin mm. käyttöliittymän käytettävyydestä, testin hyödyllisyydestä itselle, sekä mitä ajatuksia saadut testitulokset herättivät. Lisäksi oli mahdollisuus vastata avoimesti mitä ajatuksia testin yhteenveto sinulle antoi omasta hyvinvoinnista. Kaikki vastaajat pitivät käyttöliittymää helppokäyttöisenä, visuaalista ja tekstipalautetta pidettiin hyvänä.  Muutama vastaaja piti testiä aika pitkänä ja se vaati keskittymistä, mitä tosin pidettiin ymmärrettävänä, koska kysely oli laaja. Toimivuudessa sen sijaan oli ongelmia, eniten ongelmia oli testissä edellisiin kysymyksiin palaamisessa kun ei voinut palata korjaamaan tehtyä valintaa. Lisäksi kansainväliset opiskelijat raportoivat vastauskielenvalinnasta, joka ei onnistunut yhdellä napautuksella.

Kyselylomakkeessa oli myös mahdollisuus antaa vapaasti palautetta esim. saadusta testin yhteenvedosta tai testistä yleensä. Testin kysymysten asettelua pidettiin hyvänä ja kattavana ja testitulosta/yhteenvetoa pidettiin monipuolisena ja kannustavana. Testin koettiin tunnistavan asioita, joita ei ollut itse havainnut, joten testi sai pohtimaan omaa tilannetta tarkemmin. Testin antamia sivusto/linkkivinkkejä mm. eri palveluihin pidettiin hyvinä. Eräs vastaajista kommentoi saamaansa yhteenvedon jälkeen: ”Kysely sai itseni miettimään, millainen olen opiskelijana ja miten saamani testivastaukset vaikuttavat elämääni”.

Tapahtumassa mukana olleille näytteilleasettajille samoin kuin Karelia-ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajille ja opettajatuutoreille esiteltiin CREAR-mittaria käytännössä. Heitä pyydettiin tekemään testi ja täyttämään palautelomake. Testaajia oli myös mm.  SiunSotelta, Ohjaamoista, Etsivästä nuorisotyöstä, JHL-oppilaitosagentit jne… Kaikki CREAR-mittaria kokeilleet ilmoittivat, että he voivat hyödyntää CREAR-työkalua omassa työssään ja aikovat käyttää sitä jatkossa.  


Kuva: Mervi Kurula