CREAR-mittari ja EU:n elinikäisen oppimisen avaintaidot

Kirjoittaja: Raimo Vuorinen, KTL, Jyväskylän yliopisto

Tietojen ja taitojen kehittämistä tiimityönä (kuva: Laurea)

RETU-hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, joka kuvaa opiskelijan tilannetta opiskelukyvyn, toimijuuden ja toimintakyvyn sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen. Tämä tavoite on erittäin ajankohtainen, koska urasuunnittelutaidot omana opittavissa olevana osaamisalueena on 22.5.2018 sisällytetty Euroopan unionin elinikäisen oppimisen avaintaitoihin osana taitoa No. 5: Henkilökohtaiset, sosiaaliset ja oppimistaidot.

Euroopan unionin neuvoston suosituksen mukaan sosiaalisissa ja oppimistaidoissa on kyse ”kyvystä pohtia omaa toimintaa ja ajan- ja tiedonhallintaa, kyvystä työskennellä rakentavasti muiden kanssa sekä mukautumiskyvystä ja kyvystä hallita omaa oppimista ja uraa. Sosiaalisiin ja oppimistaitoihin sisältyy kyky tunnistaa itselle parhaiten soveltuvat oppimisstrategiat, omien taitojen kehittämistarpeet sekä eri tavat kehittää taitoja. Lisäksi niihin sisältyy kyky kartoittaa koulutus- ja uramahdollisuuksia sekä tarjolla olevaa ohjausta ja neuvontaa.”

Taitoihin kuuluu ”kyky yksilöidä omat valmiutensa, keskittyä, käsitellä monimutkaisuutta, ajatella kriittisesti ja tehdä päätöksiä”. Taitoihin sisältyy myös ”kyky oppia ja työskennellä sekä muiden kanssa että itsenäisesti, organisoida omaa oppimistaan, opiskella sinnikkäästi, arvioida ja jakaa omaa oppimistaan, hakea tarvittaessa apua ja hoitaa tehokkaasti omaa uraansa ja sosiaalisia suhteita”. Kansalaisten tulisi ”olla joustavia, ja heidän pitäisi kyetä käsittelemään epävarmuutta ja stressiä. Heidän pitäisi pystyä kommunikoimaan rakentavasti eri ympäristöissä, tekemään yhteistyötä ryhmässä ja neuvottelemaan”. ”Suvaitsevaisuuden osoittaminen, taito ilmaista ja ymmärtää eri näkökantoja sekä kyky saada aikaan luottamusta ja tuntea empatiaa” ovat myös osa tätä avaintaitoa.

Euroopan komissio on jo täsmentänyt eri avaintaitoja tarkemmilla osaamiskuvauksilla, joita on laadittu yhteistyössä jäsenmaiden edustajien sekä eri sidosryhmien kesken. EntreComp–kehikko sisältää kuvaukset yrittäjyyteen sisältyvistä taidoista, ja DigiComp kuvaukset kansalaisilta tarvittavasta digiosaamisesta. Sosiaalisten ja oppimistaitojen kuvaukset (LifeComp) ovat juuri olleet lausuntokierroksella, ja niiden lopullinen versio julkaistaan lähikuukausina.

LifeComp –kehikon luonnoksessa itsetuntemukseen ja oman elämänhallintaan sisältyvät usko positiiviseen tulevaisuuteen, resilienssi ja tavoitteellinen toiminta oman tulevaisuuden suhteen. Urasuunnittelutaidot on sisällytetty joustavuuden osataidoksi, jota tarvitaan opiskeluun, työhön ja koko elämään liittyvissä siirtymätaidoissa. Urasuunnittelutaitoihin sisältyvät myös taidot tehdä tietoisesti ja harkitusti omaan tulevaisuuteen liittyviä suunnitelmia ja ratkaisuja.

LifeComp –kehikko on tehty eurooppalaisena yhteistyönä, ja se sisältää yhteisesti sovitun jäsennyksen.  Sen käyttö edellyttää kuitenkin tarkennuksia jäsenmaatasolla, koska eri jäsenmaissa eri oppilaitosmuotojen opetussuunnitelmilla ja ohjauksella ovat hyvin erilaiset kulttuuriset ja teoreettiset traditiot. Euroopan elinikäisen ohjauspolitiikan verkosto onkin rohkaissut jäsenmaita kehittämään omia kansallisia urasuunnittelutaitojen jäsennyksiä eri tahojen ja sidosryhmien yhteistyönä, jotta ne parhaalla tavalla vastaisivat kansallista kontekstia ja toimintaedellytyksiä.  RETU-projektin tuloksia ja CREAR-mittaria voitaneen osaltaan hyödyntää Suomessa käytävässä urasuunnittelutaitoja koskevassa keskustelussa.