Yhteensoiva minuus ja itsensä johtaminen

Kirjoittaja: Mika Launikari, Laurea ammattikorkeakoulu

Euroopan komissio avasi uuden digitaalisen Europassi-palvelun heinäkuussa 2020. Se on saatavilla 29 eurooppalaisella kielellä. Uusi Europassi tarjoaa kansalaisille työkaluja ja tietoa elinikäisen oppimisen ja urasuunnittelun tueksi. Opiskelijat, työntekijät, vapaaehtoistyöntekijät ja työnhakijat voivat käyttää Europassia, esimerkiksi

  • osaamisen ja saavutusten esittelemiseen
  • taitojen ja valmiuksien tarkastelemiseen
  • kiinnostusten ja tavoitteiden tunnistamiseen ja
  • työ- ja opiskelupaikkojen sekä vapaaehtoistyömahdollisuuksien etsimiseen Euroopassa.

Ohjaus- ja opetusalan henkilöstö sekä nuorisotyöntekijät, henkilöstöhallinnon asiantuntijat ja rekrytoijat voivat hyödyntää uutta Europassia päivittäisessä työssään tilanteissa, joissa ihmiset tarvitsevat opiskeluun, harjoitteluun, vapaaehtoistyöhön tai työhön liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Em. asiantuntijaryhmien tehtäviin kuuluu tukea kaiken ikäisten ihmisten tietojen ja taitojen kehittymistä sekä tarjota heille välineitä ja opastusta oman osaamisen tunnistamiseen ja sen konkretisoimiseen. 

Kokonaisvaltainen tulokulma

Se, mitä kulloinkin olemme ja mitä itsestämme näytämme ulospäin, on tavallisesti moniäänistä, monisuuntaista ja usein episodimaista. Ei ole helppoa tuoda yhteen monia omia erilaisia ääniään ja monenlaista elämänkokemustaan niin, että se kaikki yhdistyisi eheästi. Juuri sen vuoksi henkilökohtainen digitaalinen portfolio – kuten Europassi – voi olla kätevä väline nuorille ja aikuisille kertoa omaa elämäntarinaansa sekä vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään. Portfolio auttaa jäsentämään omia opiskelu- ja työkokemuksia sekä kuvaamaan sitä kautta kertynyttä osaamista. Omien tietojen ja taitojen näkyväksi tekeminen lisää minuuden eri osien – nuottien ja soittimien – soimista täydellisessä harmoniassa.  

Europassin avulla ihmiset voivat paremmin ymmärtää, keitä he ovat ja mikä on heille merkityksellistä, ja minne he haluavat elämässään suunnata tulevaisuudessa. Portfoliomainen ajattelu voi selkiinnyttää käsitystä itsestä ja antaa kokonaisvaltaisemman ymmärryksen omasta tilanteesta. Parhaimmillaan se vahvistaa kykyä itsensä johtamiseen. Siinä ovat avainasemassa ihmisen oma toimintakyky, minäpystyvyys ja resilienssi. Resilienssi ja tulevaisuususko RETU -hankkeessa kehitetty CREAR-mittari auttaakin yksilöä tarkastelemaan opiskelukykyään, urasuunnittelu- ja työllistymistaitojaan, hyvinvointiaan ja toimintakykyään sekä toimijuuttaan holistisesti. Vaikeudet jollain näistä osa-alueista saattavat tarkoittaa ohjauksellisen tai muun tuen tarvetta. Apua niihin kannattaa aina hakea ohjausalan ammattilaisilta.    

Oman itsensä tietoisessa johtamisessa vaikutetaan omaan ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Tarkoituksena on sillä tavoin onnistua pääsemään opintoihin ja työuralle asetettuihin tavoitteisiin – sekä unelmiin. Tyypillisesti hyvin itsensä johtavia ihmisiä ajavat eteenpäin muun muassa tarkoitus ja proaktiivisuus, itsenäisyys ja harkittujen päätösten tekeminen. Tällaiset ihmiset ovat yleensä luovia ja heillä on kestävyyttä vastoinkäymisten kohtaamiseen ja niistä selviämiseen. Heillä on myös pitkälle kehittynyt itsetuntemus, joka auttaa heitä toimimaan yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla epävarmuuden vallitessa.     

Itsetuntemus perustuu kykyyn olla objektiivinen. Niinpä se, että osaa kriittisesti tarkastella omaa toimintaansa ja edistymistään, voi lisätä itsensä näkemistä mahdollisimman realistisessa valossa. Se puolestaan parantaa mahdollisuuksia ammentaa omista kyvyistään ja potentiaalistaan, ja auttaa valjastamaan itsekurin ja määrätietoisen asenteen henkilökohtaisten ja ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseen. Jos osaa elämässään seurata yhtä aikaa sydäntään ja rationaalista ajatteluaan, voi saada paremmin selkoa siitä, mihin on menossa opinpolullaan ja työurallaan.

Alkuperäinen teksti, johon suomenkielinen käännös perustuu, on ilmestynyt englanniksi LinkedIn-palvelussa 24.9.2019.